Logowanie 14 dni próby

Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne i zawarcie umowy

Regulamin ten określa warunki , zasady zakładania i użytkowania kont hostingowych oraz wszelkich innych usług świadczonych na serwerach firmy SEOWAY Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 34/2 02-532 Warszawa który jest właścicielem marki "HOSEO" oraz domeny hoseo.pl, zwanej dalej HOSEO znajdujących się w serwisie hoseo.pl Abonentom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą zaakceptowania regulaminu podczas składania zamówienia. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane. HOSEO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje swoich klientów wysyłając do nich powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Abonent nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, ma prawo do zerwania umowy do czasu wprowadzenia planowanych zmian z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

2. HOSEO uprawnione jest do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Usługodawca jednocześnie pragnie poinformować, że dane abonentów nie będą : przekazywane, odsprzedawane osobom trzecim.

3. Abonent akceptując regulamin podczas zaawiania usługi wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od firmy HOSEO oraz od Partnerów firmy.

II. Rejestracja Abonenta i usługi.

W trakcie rejestracji należy podać wymagane przez hoseo.pl dane zgodne z rzeczywistością.

W momencie rejestracji Abonent oświadcza, że: a) wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczna, b) zapoznał się z regulaminem na świadczenie usług hostingowych, a także jeżeli bierze udział w promocji zapoznał się z regulaminem promocji, c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez HOSEO d) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług, informacjach o nowych usługach, informacji handlowych HOSEO oraz jej partnerów na adres podany przy rejestracji. e) akceptuje przysyłanie, przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).

III. Obowiązki i prawa Usługodawcy.

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych niezależnych od Usługodawcy.

3. Czynności które nie należą do pomocy technicznej dla danej usługi i utrzymania serwera mogą być wykonane przez Usługodawcę po uiszczeniu odpowiednich opłat ustalonych osobiście.

4. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usług nie należących do jego obowiązków bez podania przyczyny.

5. Usługodawca zobowiązuje się do informowania o planowanych przerwach dostarczaniu usług z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

5a. Usługodawca zobowiązuje się do utworzenia konta po opłąceniu go przez rejestrującego się / abonenta w przeciągu 72h.

5b. Usługodawca ma prawo do pobrania opłaty za wykonanie czynności technicznych na serwerze/jego koncie któych użytkownik nie potrafi samodzielnie wykonać.

6. W przypadku wykrycia stron niezgodnych z obowiązujących prawem Usługodawca zastrzega sobie możliwość do usunięcia konta bez zwrotu należności.

7. Usługodawca nie toleruje wysyłania spamu poprzez serwer pocztowy. Jeżeli wykryjemy iż konto wykorzystywane jest do tego typu celu, zostanie ono natychmiast skasowane lub zablokowane bez poinformowania.

8. Usługodawca ma prawo do rozwiązania współpracy w każdej chwili bez podania przyczyny. Obowiązuje wtedy 14 dniowy okres wypowiedzenia.

8a. Usługodawca ma prawo do braku odpowiedzi na zgłoszenia w któych:
a) Naruszana jest godność człowieka ze względu na rasizm, przynależność etniczną.
b) Stosowane są groźby karalne, przekleństwa, obrazy słowne lub medialne w postaci zapisów audio,video oraz graficznych w stosunku do pracowników/właścicieli lub innych osób.
c) Hoseo zastrzega sobie prawo do archiwizowania wybranych treści które są nielegalne lub łamią postanowienia regulaminu 8.
d) Hoseo zatrzega sobie prawo do poinformowania właściwych organów państwowych w razie wykrycia / nakłaniania do działań nielegalnych w stosunku do polskiego,europejskiego,światowego prawa.

9. Usługodawca ma prawo usunąć/zablokować konto, jeżeli naruszono punkty tego regulaminu, jeśli konto utrudnia korzystanie z serwera innym abonentom, nadmiernie wykorzystuje zasoby serwera lub jeśli abonament nie został opłacony do 14 dni po terminie zapłaty. Jeśli konto zostało usunięte z powodu naruszenia regulaminu, Abonent nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za przedpłacone usługi. Usunięcie konta oznacza z reguły skasowanie wszystkich plików i baz danych oraz wyłączenie wszystkich usług w danym pakiecie.

9a. Usługodawca ma prawo usunąć/zablokować konto w przypadku kiedy jest ono zawirusowane, lub wysyłany jest z konta SPIM/SPAM (niechciane wiadomości na komunikator/komunikatory;niechciana wiadomość e-mailowa).

9b. Hoseo ma prawo pobrać opłatę za odwirusowanie konta - podjęte działania w przypadku gdy, uniemożliwiają one korzystanie z serwera i jego usług innym użytkownikom lub/i wyżądzają szkodę na: rzecz Państwa polskiego, firmy SEOWAY, innych użytkowników sieci internet/extranet/intranet.

10. Każde konto posiada ograniczenia wykorzystania procesora i pamięci RAM na serwerze, każde konto nie może przekroczyć średniego dziennego zużycia:
Serwery wirtualne:
Small: 1% procesora (rdzenia) oraz 1% pamięci RAM, a także chwilowego zużycia (tzw. procesu): 2% procesora i 2% pamięci RAM.
Medium:2% procesora (rdzenia) oraz 2% pamięci RAM, a także chwilowego zużycia (tzw. procesu): 4% procesora i 4% pamięci RAM.
Large: 3% procesora (rdzenia) oraz 3% pamięci RAM, a także chwilowego zużycia (tzw. procesu): 6% procesora i 6% pamięci RAM.
XLarge: 5% procesora (rdzenia) oraz 5% pamięci RAM, a także chwilowego zużycia (tzw. procesu): 10% procesora i 10% pamięci RAM.
Serwer również nie może przekroczyć liczby 10 procesów w danej chwili. W przeciwnym wypadku system może zablokować dostęp do konta do 5 minut.
Serwery SEO:
SEO Small: 3% procesora (rdzenia) oraz 2% pamięci RAM, a także chwilowego zużycia (tzw. procesu): 6% procesora i 6% pamięci RAM.
SEO Medium:5% procesora (rdzenia) oraz 5% pamięci RAM, a także chwilowego zużycia (tzw. procesu): 8% procesora i 8% pamięci RAM.
SEO Large: 8% procesora (rdzenia) oraz 8% pamięci RAM, a także chwilowego zużycia (tzw. procesu): 12% procesora i 12% pamięci RAM.
SEO XLarge: 10% procesora (rdzenia) oraz 10% pamięci RAM, a także chwilowego zużycia (tzw. procesu): 20% procesora i 20% pamięci RAM.
Serwer również nie może przekroczyć liczby 15 procesów w danej chwili. W przeciwnym wypadku system może zablokować dostęp do konta do 5 minut.

11. Adresy IP w ofercie Usługodawcy są adresami współdzielonymi przez wszystkich użytkowników serwerów Usługodawcy. Abonent może wykupić dedykowany adres IP w kwocie 15 zł netto za miesiąc.

12. W razie zapotrzebowania na zwiększenie limitu należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta - kontakt@hoseo.pl

13. Każde konto posiada limit wysyłanych wiadomości na dzień, wynosi on 400 wiadomości. Na serwerze zabrania się próby wysyłania ogromnych ilości wiadomości tzw. mailingów po kilka, kilaset tysięcy wiadomości. Wiadomości te nie dojdą do adresatów jeśli konto przekroczy limit. Konto może zostać również zablokowane z powodu złamania regulaminu.

14. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany lub usunięcia subdomeny w domenie hoseo.pl bez podania przyczyny. Usługodawca z dobrej woli udostępnia subdomenę Abonentowi, a ona nie jest własnością Abonenta.

15. Maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości to 100 MB.

16. W przypadku usługi VPS zabrania się odsprzedawania oraz oferowania zasobów serwera i oferowania usług podobnych do HOSEO np. usług hostingowych zabrania siętakże sprzedawania wyorbów lub/i świadczenia usług nielegalnych które są zabronione w prawie polskim, europejskim oraz światowym.

17. Usługodawca, zwany wyżej Seoway Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną awaryjność bądź niedostępność adresów IP dostarczanych przez zewnętrznych dostawców serwerów oraz niedostępność sieciową (tj. dostępu serwera do sieci internet,extranet,intranet).

IV. Płatności i rozliczenia.

1. Ceny podane na hoseo.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. HOSEO zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na stronach serwisu bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Usługi zamówione w serwisie hoseo.pl aktywowane są w ciągu 15min po złożeniu zamówienia, gdzie konto jest w fazie okresu testowego który trwa 14dni, w tym czasie należy uiścić stostowną opłatę wynikającą z cennika zamieszczonego na stronie.

3. 21 dni przed końcem okresu rozliczeniowego za dana usługę Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczna (o ile Abonent podał aktywny adres e-mail) o możliwości przedłużeniu usługi.

O wyłączeniu lub zablokowaniu konta Abonent zostanie poinformowany e-mailowo lub telefonicznie w przeciagu 72 godzin. Abonenci usługi Serwery SEO, Serwery VPS i Serwery dedykowane zobowiązani są do wniesienia opłaty z góry za dany miesiąc rozliczeniowy, w przypadku jej braku konto jest blokowane po 3 dniach od terminu płatności. W przypadku nie uiszczenia opłat w terminie za usługi świadczone przez HOSEO oraz braku możliwości skontaktowania się z Abonentem HOSEO zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi. Dane na kontach/serwerach Abonenta mogą zostać skasowane po 14 dniach od wygaśnięcia usługi i nieuiszczenia nowej opłaty.

4. HOSEO nie odpowiada za błędne dane zamieszczone w panelu klienta, które Abonent może sam aktualizować.

5. Abonent ma prawo zwrotu pieniędzy z podaniem przyczyny do 7 dni od zaksięgowania ich na koncie HOSEO.

6. Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonane przez Usługodawcę po uiszczeniu odpowiednich opłat zawartych w cenniku lub ustalonych osobiście bądź mogę nie być wykonane.

7. Wypłaty z programu afiliacyjnego są możliwe dopiero po uzyskaniu progu większego lub równego 400 zł uzyskanych z afiliacji.

8. Abonent zobowiązuje się do aktualizacji swojego oprogramowania oraz utrzymywania na serwerze najnowszej wersji oprogramowania która jest używana przez niego.

V. Domeny.

1. Umowa na pośredniczenie w rejestracji domen oraz na świadczenie usług administracji technicznej zostaje zawarta do 48h od wypłynięcia stosownej opłaty na rachunek HOSEO. Umowa ta jest zawierana w odniesieniu do domen zawartych w cennikach na stronach hoseo.pl

2. W oparciu o umowę pośredniczenia w rejestracji domen Abonent udziela zgody firmie HOSEO na reprezentowanie go przed rejestratorem domen.

2a. Abonent zobowiązuje sie wg. prawa polskiego do rejestracji domeny na tzw. konto firmowe przeznaczone dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz konta dla os. fizycznych w przypadku rejestracji domeny na os. fizyczna.

2b. Abonent oświadcza iż zgadza się na dobrowolną blokadę domeny w przypadku gdy na domenie występują:
treści nielegalne które są sprzeczne z legalnością wg. obowiązującego prawa polskiego, prawa europejskiego, prawa światowego
są podejmowane działania nielegalnektóre są sprzeczne z legalnością wg. obowiązującego prawa polskiego, prawa europejskiego, prawa światowego

3. Rozpoczęcie procesu rejestracji następuje w ciągu 48h od uiszczenia opłaty abonamentowej przez Abonenta.

4. Abonent ma prawo do oddelegowania domeny do dowolnego operatora świadczącego usługi hostingowe bez ponoszenia kosztów.

5. Abonent odsprzedając domenę innemu podmiotowi ma obowiązek poinformowania go o niniejszym regulaminie. Zmiana podmiotu domeny odbywa się poprzez cesję domeny.

6. Jeżeli jest taka możliwość HOSEO zarezerwuje domena na warunkach określonych przez rejestratora domen, jednak nie ma możliwości korzystania z domeny w momencie rezerwacji.

7. W następujących warunkach HOSEO odmówi świadczenia usługi co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy: a) nazwa domeny jest zarejestrowana lub zarezerwowana, b) w stosunku do domeny prowadzone są postępowania rejestracyjne wcześniej wszczęte, c) abonent podał nieprawdziwe dane bądź nazwa domeny posiada nieprawidłową składnie, d) wniosek o rejestracje domeny jest niekompletny, e) z innych niezależnych od HOSEO przyczyn.

8. Abonent ma pełne prawo dysponowania domeną. HOSEO nie ponosi odpowiedzialności za: a) rejestracje domeny w złej wierze, b) zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot, c) zablokowanie lub zajęcie przez inny podmiot na skutek nie uregulowania opłat przez Abonenta, d) dokonanie zmian w konfiguracji domeny, a w szczególności poprzez utratę przez Abonenta danych autoryzacyjnych do domeny.

VI. Reklamacje.

Zgłoszenie reklamacji przez Abonenta polega na poinformowaniu hoseo.pl o przedmiocie reklamacji. Reklamacje należy zgłosić w formie e-mailowej na adres kontakt@hoseo.pl. Reklamacje te będą potwierdzone przez hoseo.pl W przypadku niedotrzymania dostępności usługi (SLA na poziomie 99% w miesiącu), dostawca zobowiązuje się do wydłużenia okresu usługi o okres 14 dni. HOSEO rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Łączna wartość odszkodowań oraz wypłat należnych od zdarzenia w danym okresie abonamentowym zgodnie z Umową oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku nie może przekroczyć wartości opłaty abonamentowej.

Abonent ma prawo do zgłoszenia reklamacji w przeciągu 7 dni od daty wystąpienia usterki która zostanie uznana za problem techniczny przez dział techniczny.

Suma przyznanych łącznie dni w ramach rekompensaty nie może przekroczyć łącznie 31 dni.

SLA usługi nie dotyczy usług sieciowych. Np. przypadków kiedy serwer jest atakowany, następuje problem sieciowy u dostawcy usług sieciowych.

VII. Postanowienia końcowe.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd. Abonament nie może przekazywać uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy bez pisemnej zgody. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej.